חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6122202

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

אוטם שריר הלב – פסק דין

1
בתי המשפט
בית הדין האזורי לעבודה
בבאר – שבע
בל 002599/05
בפני
השופט טוינה משה
03/09/2006
בעניין:
גיארטנה שולמית
ע״י ב״כ עו״ד
תומר בכר ואלברט בכר
התובעת
נ ג ד
המוסד לביטוח לאומי
ע״י ב״כ עו״ד
פסה מרקוביץ
הנתבע
החלטה
1.בהחלטה מחודש אוגוסט 2005 (להלן: ״ההחלטה״) דחתה גב' שפירא מרכזת בכירה בתחום נכות ותלויים בעבודה, את תביעת התובעת לתשלום קצבת תלויים בעקבות פטירת המנוח, גיובני גיארטנה (להלן: ״המנוח״) באוגוסט 2003 .
2 כמפורט בהחלטה, נדחתה תביעת התובעת לגמלת תלויים, בין היתר בטענה, כי לא הוכח אירוע תאונתי בעבודה אשר גרם לפטירת המנוח; ומכאן שאין התובעת זכאית לגמלת תלויים בעקבות פטירת האחרון.
3 בעקבות ההחלטה הוגשה התביעה נשוא פסק דין זה. תביעה בה חוזרת התובעת ומבקשת להכיר בזכותה לקצבת תלויים, בעקבות פטירת בעלה המנוח.
בתמצית טוענת התובעת, כי היא זכאית לתשלום קצבת תלויים, מקום שנפטר בעלה ביום 12.8.03 בעבודה בעקבות אירוע לבבי שהתפתח כתוצאה מאירוע חריג בעבודה – שיחת טלפון חריגה שניהל המנוח יום קודם עם סגנו, בהקשר להקמתו של פרוייקט גז ייחודי וראשון מסוגו בארץ שעל הקמתו היה ממונה המנוח. שיחת טלפון שהתקיימה ערב ביקור
4. לטענת הנתבע דין התביעה להידחות מנימוקיו של פקיד התביעות.
5. מהעדויות ששמעתי עולות העובדות הבאות:
א.המנוח יליד 51', היה עובד חברת חשמל וערב פטירתו שימש בתפקיד מנהל פרוייקטים בכיר.
ב.במסגרת עבודתו כמנהל פרוייקטים היה המנוח מופקד ערב פטירתו, על פרוייקט להובלת גז.
ג. פרוייקט זה, פרוייקט להובלת גז, היה פרוייקט ראשון ויחודי מסוגו בישראל.
ראה:
עדותו של עד הנתבעת מר פינגל דוד, עמ' 12 לפרוטוקול מיום 24.4.06 שורה 18.

ד. הפרוייקט להובלת גז הוגדר כפרוייקט בעל חשיבות עליונה בחברת החשמל והוקצב להקמתו פרק זמן וקצוב של חודש.

 

ה. העבודה על הפרוייקט לוותה בעיכובים שונים, בין היתר כתוצאה משביתות ועיצומים של עובדי חברת החשמל. עובדה אשר הפעילה לחץ נוסף על המנוח, כמי שהיה מופקד על הקמת הפרוייקט.

ו.ביום פטירת המנוח, ה-12.8.03, אמור היה להערך ביקורת על העבודה עליה היה מופקד המנוח.

ז. המנוח היה ידוע כבעל מקצוע, כמנהל המקפיד על עמידה בלוח זמנים ועל איכות העבודה.

ראה:
עדותו של מר פינגל, עמ' 16 לפרוטוקול מיום 24.4.06, שורה 8.

ח. בערב לפני עריכת הביקורת, ביום 11.8.03, ניהל המנוח שיחה עם סגנו, מר פינגל. שיחה זו הייתה חלק משגרת העבודה של המנוח, שעה שהעבודה על הפרוייקט התבצעה במשמרות סביב השעון; והיה על המנוח לעדכן את סגנו על העבודות אותן הוא צריך לבצע בזמן המשמרת שהייתה באחריות הסגן.

ט.כאמור בעדותו של מר פינגל, בשיחה מיום 11.8.03 העביר לו המנוח הנחיות על ההכנות לקראת הביקורת בבוקר ה-12.8.03. השיחה ערכה כ-20 ד'. מקובלת עלי עדותה של הגב' אורלי גיארטנה, בתו של המנוח, כי השיחה הייתה בטונים גבוהים.

י. בתום השיחה היה המנוח עצור ומכונס בעצמו. כאמור בעדות התובעת, עדות אשר אף היא מקובלת עלי, על המנוח עבר לילה לא שקט; והוא הרבה לקום מהמיטה.

יא. מר פינגל בעדותו הסביר, כי השיחה מבחינתו בערב ה-11.8.03, הייתה שיחת עבודה רגילה.
עוד הסביר העד, כי העובדה שהמנוח עלה לטונים גבוהים, איננה מעידה על חריגות השיחה – שעה שהוא עצמו נמצא בתחנת הכוח, חשוף לרעש סביבתי קשה אשר מחייב הרמת קול.

הסברים אלה אין בהם כדי לשלול את המסקנה, כי מבחינתו של המנוח, השיחה מיום 11.8.03 – שיחה אשר התקיימה לקראת ביקורת על פרוייקט ייחודי עליו מופקד המנוח- הייתה מבחינתו של האחרון שיחה חריגה. בפרט לאור אופיו של המנוח אשר היה ידוע כאדם המקפיד על עמידה בלוחות זמנים והאיכות המקצועית של עבודתו.

יב. ביום 12.8.03 הגיע המנוח לעבודה בסביבות השעה 06:00 ונפטר בסמוך להגעתו.

6. כידוע הקביעה לעניין קיומו של אירוע חריג בעבודה, היא קביעה שבסמכותו של בית הדין. מקום שקיים ספק לעניין קיומו של אירוע חריג, זכאי המבוטח להנות מהספק.

ראה:
עב״ל 481/99 – המוסד לביטוח לאומי נ' דוד מכלוביץ פד״ע לח 461 בעמ' 467.

7.עוד נקבע, כי מקום שהיה מבוטח נתון במתח מתמשך, יכול הדבר להוות שיקול להכיר באירוע מסויים, כאירוע חריג על רקע המתח המתמשך בו נתון המבוטח.

ראה:
עב״ל 306/03 – נדב אושרי נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם).

8. על רקע הלכות אלה מקובלת עלי עמדתה של התובעת, כי השיחה שקיים המנוח עם סגנו ב-11.8.03 – היא אכן בגדר אירוע חריג. זאת בשים לב לעובדה כי המנוח היה בעל חוש ביקורת מפותח, היה מופקד על פרוייקט בעל חשיבות לאומית ראשון מסוגו בארץ, אותו היה אמור להשלים במסגרת זמן קצובה; וערב ביקורת.

שיחה שמבחינתו הסובייקטיבית של המנוח, כפי שהדבר עולה מעדויות הסובבים אותו (עדות הבת והתובעת), הייתה חריגה. עובדה המקבלת ביטוי בהתנהגות השקטה והעצורה של המנוח לאחר השיחה כמפורט בפרק העובדות.

9.לאור האמור, הריני ממנה את פרופ' כספי אברהם, כמומחה מטעם בית הדין.
על המומחה הרפואי להתייחס לעובדות כדלקמן:

א. המנוח גיארטנה גיובני יליד 51', היה ערב פטירתו עובד חברת חשמל ושימש כמנהל עבודה (מנהל פרוייקטים)

ב. בסמוך לפטירתו, היה המנוח מופקד על עבודות הקמת צנרת לחץ גבוהה במסגרת פרוייקט להובלת גז.

ג. הפרוייקט עליו היה מופקד המנוח היה ראשון מסוגו בארץ ועל המנוח היה להשלים את הפרוייקט במסגרת זמן קצובה.

ד. ביום 12.8.03, אמורה הייתה להתקיים ביקורת על הפרוייקט עליו היה המנוח מופקד.

ה. ערב הביקורת, בערב ה-11.8.03, קיים המנוח שיחת טלפון עם סגנו ובה נתן הנחיות לסגן על העבודות אשר יש לבצע לקראת הביקורת.

ו. השיחה ארכה כ-20 ד' ובמהלך השיחה עלה התובע לטונים גבוהים.

ז. השיחה מבחינת המנוח הייתה בגדר אירוע חריג, לאחריה היה המנוח עצור ושקט והוא סבל מלילה לא שקט.

ח. מצבו הרפואי של המנוח הוא כעולה מהחומר הרפואי המצורף.

ט. המנוח הפסיק לעשן כ-15 שנה לפני פטירתו; אם כי התובע נהג לעשן באופן ספורדי עד סמוך לפטירתו, ובפרט בחודש האחרון.

10. על רקע העובדות לעיל, מתבקש המומחה הרפואי, פרופ' כספי אברהם להשיב לשאלות הבאות:

א. האם הייתה לאירוע החריג בעבודה, שיחת הטלפון שקיים המנוח עם סגנו ביום ה-11.8.03 (להלן: ״האירוע החריג״) השפעה כלשהי על האירוע הלבבי, שגרם לפטירת המנוח בבוקר ה-12.8.03?

ב. באם התשובה חיובית, האם הייתה השפעת האירוע החריג פחותה בהרבה מהשפעת גורמי סיכון אחרים הקיימים אצל התובע.

ג. ביחס לשאלה אם השפעת האירוע החריג הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמי הסיכון האחרים, יש להתייחס להשפעת האירוע החריג מבחינת העיתוי של האירוע הלבבי. מבחינה זו יש לראות בסמיכות הזמנים בין האירוע החריג ובין האירוע הלבבי כאינדיקציה לכך שהשפעת האירוע לא הייתה פחותה בהרבה.

11. הצדדים יעבירו לבית הדין את החומר הרפואי הרלוונטי אשר הם מבקשים להביא בפני המומחה הרפואי עד ליום 1.10.06.

12. המזכירות תעביר החלטה זו בצירוף החומר הרפואי שבתיק למומחה הרפואי בתום התקופה.
לתשומת לב המזכירות, היה ולא תוגש חוות דעת מומחה מטעם התובעת, יש להוציא את חוות הדעת של ד"ר מזוז מהחומר הרפואי אשר מועבר למומחה הרפואי.

ניתנה היום י' באלול, תשס״ו (3 בספטמבר 2006) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
טוינה משה – שופט
002599/05בל 734 נורית רזניק
Picture of עו"ד ונוטריון תומר בכר:
עו"ד ונוטריון תומר בכר:

לאחר למעלה מ-22 שנות ניסיון בייצוג נפגעי גוף, וקבלת פיצויים עבור לקוחותיי בסכום כולל של מאות מיליוני שקלים, אני יודע בדיוק איך לנתח כל תיק ותיק על מנת לגרום לו להסתיים בתשלום פיצוי מקסימלי. ניהול תיקי נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח לאומי מחייב עבודה ברגישות רבה ויחס אישי לצד מקצועיות וידע משפטי רב. נפגעת? דבר איתי עוד היום ונתחיל לקדם את הזכויות שלך!

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

נפגעת? צור/צרי עימנו קשר עוד היום (מענה טלפוני אנושי 24 שעות ביממה) ונשמח לסייע גם לך לקבל את הפיצוי המקסימאלי מהגורמים הרלוונטיים.

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

נפגעת? צור/צרי עימנו קשר עוד היום (מענה טלפוני אנושי 24 שעות ביממה) ונשמח לסייע גם לך לקבל את הפיצוי המקסימאלי מהגורמים הרלוונטיים.

לקבלת יעוץ אישי
close slider

זקוקים לייעוץ משפטי? השאירו הודעה באמצעות הפניה המקוונת ונציג המשרד יחזור אליכם בהקדם.